روابط عمومی استانداری گیلان
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد دانش آموز
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
اطلاعات هفتگی
هفته نامه اطلاعات
www.ettelaat.com
رشد کودک
ماهنامه آموزشی تحلیلی
www.roshdmag.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
رشد نوآموز
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
واکنش
هفته نامه گیلان مازندران قزوین
www.gilan24.ir