روابط عمومی استانداری گیلان
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
شهرآرا
ویژه نامه روزنامه شهرآرا
www.shahrara.com
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
گزارش پژوهشی
نشریه سازمان بازرسی کل کشور
www.bazresi.ir
بازار کار
رسانه اشتغال استخدام کارآفرینی
www.bazarekar.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir